Forside

Tilsyn
Anmeldte tilsyn
Uanmeldte tilsyn
Skærpet tilsyn
Udførelse af tilsyn
Afrapportering
Tilsyn af plejefamilier

Medarbejderudvikling

Kurser til detailhandlen

Støtte- og kontaktperson

Om Profil-Consult

Kontakt

Tilsyn af plejefamilier

Tilsynet har til formål, jf. Lov om forpligtelse til driftsorienteret tilsyn med anbringelsessteder på Børn- og Unge-området som er generelt egnede, § 148a, at varetage kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, om forudsætningerne for godkendelsen af plejefamilierne fortsat er til stede.

Tilsynet skal – herunder med hensyn til hyppighed – tilrettelægges, så det er i stand til at opfange, hvis der er problemer i familien.

Tilsynet kan i den forbindelse godt gennemføre uanmeldte tilsynsbesøg i plejefamilien. Det er dog altid vigtigt, at tilsynene gennemføres så skånsomt som muligt under hensyntagen til de anbragte børns forudsætninger, herunder med fokus på, at der kan være tale om børn, som har behov for stabilitet og forudsigelighed.

Profil-Consult gør opmærksom på, at Tilsynet er et "øjebliksbillede" af udsagn og observationer, der sammen med baggrundsmaterialet og gennemgang af Profil-Consult´s udarbejdede tilsynsmanual, danner rammen for det enkelte tilsyn.

Metode

Tilsynet tilrettelægges med et formøde med anbringende myndighed, med henblik på at afklare hvilke fokusområder der ønskes i den enkelte plejefamilie.
Tilsynspersonerne vil inden tilsynet have forberedt sig indenfor relevante politikker, den generelle godkendelse m.v. Baggrundsinformationer afklares på forhånd med myndighedsafdelingen
Uddybning af Tilsynets indhold medsendes.

Tilsynets opbygning

Under besøg hos den enkelte plejefamilie afholdes møde med plejeforældrene. Mødet med børnene afhænger ofte af deres evne til deltagelse i mødet og hvorvidt deltagelse er hensigtsmæssigt set i relation til barnet, da tilsynet ikke må blive en belastning for barnet. Her vil observation og deltagelse i anbringelsesstedets aktiviteter gå i stedet.

Tilsynet indeholder 3 faser:

1. Planlægning

2. Gennemførelse:

  • Dialogmøde med plejeforældre
  • Interview med børnene, evt. begrænset til observation og deltagelse i aktivitet på anbringelsesstedet.
  • Rundvisning.
  • Umiddelbar tilbagemelding til myndighedsafdelingen og plejeforældre

3. Afrapportering

Med mindre andet er aftalt udarbejdes en kort og konkret tilsynsrapport, der uddyber hvis der er bemærkninger til en plejefamilie. Derudover vil rapporten bestå af et kort resumé, der beskriver det overordnede indtryk af stedet, og evt. relevante bemærkninger.
Ønskes uddybning fra det enkelte tilsyn, kan noter fra tilsynet rekvireres af myndighedsafdelingen.

Anmeldte tilsyn varetages i dagtimerne, dog under hensyn til, at der skal være mulighed for at tale med både plejeforældre og børn.


Profil-Consult • Nymarksvej 24F, 8320 Mårslet • Tlf.: 2972 7862 • E-mail: info@profil-consult.dk